Hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử với quy trình hướng dẫn từ cơ bản và mức độ vận hành tối thiểu