Dx Quick Win
Chương trình Cải thiện Tốc độ và Chất lượng ra quyết định

Chương trình Dx Quick Win - Cải thiện Tốc độ và Chất lượng ra quyết định của doanh nghiệp được thiết kế để nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, thông qua việc cải thiện tốc độ và chất lượng ra quyết định dựa vào hệ thống luân chuyển và phân tích thông tin chính xác và nhanh chóng.

Dx Quick Win sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiện trạng tốc độ và chất lượng ra quyết định trong tổ chức, xây dựng lộ trình chuyển đổi số, cải tiến chất lượng báo cáo và có thể nhìn thấy kết quả trong vòng 2-4 tuần.

Sản phẩm chuyển giao

Phân tích hiện trạng

Hiện trạng về Tốc độ và chất lượng ra quyết định trong tổ chức.

Xây dựng lộ trình

Bản lộ trình của giải pháp tổng thể và một giai đoạn 1 là tập trung vào việc cải thiện tốc độ và chất lượng ra QĐ.

Phân tích mô hình chuỗi giá trị

Bản sơ đồ của Mô hình Chuỗi giá trị ở cấp độ tổng quan và xác định những điểm mấu chốt quan trọng trong hệ thống luân chuyển thông tin.

Hệ thống báo cáo cấp độ Phòng Ban

Tập trung vào các chỉ số quan trọng liên quan đến việc ra quyết định.

Hệ thống Dashboard

Bảng hiện thị Dashboard của các chỉ số quan trọng liên quan đến sức khoẻ doanh nghiệp.

Sản phẩm chuyển giao

5 ngày
Phân tích hiện trạng

1. Thu thập thông tin
2. Báo cáo hiện trạng

7 ngày
Xây dựng hệ thống thông tin

1. Xây dựng/ thiết kế hệ thống luân chuyển thông tin nội bộ
2. Tiêu chí hệ thống báo cáo

4 ngày
Thiết kế lộ trình

1. Thiết kế lộ trình tổng
2. Xây dựng chi tiết lộ trình cho một phòng ban

14 ngày
Triển khai

1. Triển khai trên một phòng ban/ khối
2. Chuyển giao sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng

Đăng ký tư vấn Giải pháp Dx Quick Win