Growth hacking tạo nên sự đột phá, theo đó doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp để đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất và tối ưu chi phí nhất.